Een rookkanaal aanleggen kun je zelf!

Meer dan 45.250 doe-het-zelvers gingen je voor

375 reviews

Vragen? Bel de specialist! 9-21 uur 7 d/week

Rookkanalen en wetgeving

Rookkanalen wetgeving

De regelgeving is opgetekend in de norm NBN B 61-002 voor toestellen met een vermogen onder de 70 KW. Enkele belangrijke punten hieruit:

De toegestane hoogte van de uitstroom op het dak wordt weergegeven in onderstaande figuren voor een schuin dak, en voor een plat dak.

uitstroomzone rook

 • minimum hoogte 4 meter
 • uitmonding :
  • zone I: ok
  • zone II: enkel met anti -wind kap
  • zone III: verboden

Nabije objecten

Een gebouw is een obstakel voor een goede uitstroom van de rook wanneer:

 • het obstakel zich bevindt binnen 15 mtr van de uitgang (bovenste tekening)
 • en
 • als het zich bevindt binnen een hoek van 30º of meer van de uitstroom van het rookkanaal ( boventste tekening, een horizontale doorsnede),
 • en
 • wanneer het obstakel de uitstroom in een hoek van 10º belemmert (onderste tekening)

In de tekeningen vormt gebouw I een probleem voor de trek omdat het zich bevindt binnen de 15 mtr; meer als 30º afdekt, en te hoog is.

Gebouwen II en III vormen geen probleem.

Naar goedgekeurde rookkanalen

Vlaanderen

Voor Vlaanderen geldt verder Vlarem II

VLAREM II: Art. 4.4.2.1 De installaties dienen ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk derwijze dat de van deze installaties afkomstige luchtverontreiniging maximaal wordt beperkt en zo mogelijk zelfs wordt voorkomen. [art. 1.1.2 “code van goede praktijk”: geschreven en publiek toegankelijke regels met betrekking tot de bouw, het plaatsen, het uitbaten, het onderhouden van (een onderdeel van) een inrichting, met inbegrip van de toepasselijke productnormen en de bij de betrokken beroepscategorie algemeen aanvaarde regels van goed vakmanschap. Worden in elk geval beschouwd als code van goede praktijk: de Belgische normen,…]

Art. 4.4.2.2. §1 Afvalgassen dienen in de omgevingslucht geloosd derwijze dat de van toepassing zijnde emissie- en immissievoorschriften zijn nageleefd. Wanneer de afvalgassen via een schoorsteen worden geloosd, dient deze voldoende hoog te zijn met het oog op een vanuit milieu-oogpunt en voor de volksgezondheid voldoende spreiding van de geloosde stoffen. Tenzij anders vermeld in de vergunning moeten dampen, nevels en stofhoudende afvalgassen … in de atmosfeer geloosd via een schoorsteen met een zodanige hoogte dat de omgeving niet gehinderd wordt. De schoorsteen moet ten minste 1 m hoger zijn dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen. Dit geldt niet voor bestaande inrichtingen, tenzij anders vermeld.

Art. 4.4.2.3. §1. Wanneer de emissies van verontreinigende stoffen meer bedragen dan de emissiewaarden vermeld in art. 4.4.2.2., dient de minimumhoogte van de schoorsteen of geleid kanaal bepaald overeenkomstig het schoorsteenhoogte- en verspreidingsberekeningssysteem weergegeven in bijlage4.4.1. bij dit besluit of volgens een andere gelijkwaardige code van goede praktijk aanvaard door de Afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen.

Art. 5.43.2.19 Afgassen uit stookinstallaties worden op een gecontroleerde wijze uitgestoten via een schoorsteen. De minimale en maximale hoogte van de schoorsteen kan worden bepaald in de milieuvergunning. Voor middelgrote stookinstallaties wordt de minimale hoogte van de schoorsteen berekend overeenkomstig het schoorsteenhoogteberekeningssysteem, vermeld in artikel 4.4.2.3. (idem voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties)

Antwerpen en Gent hebben ook nog eigen verordeningen.

Europese CE normen betreffende kachelpijpen

De rookkanalen/kachelbuizen zelf moeten ook in Belgie aan de nieuwe Europese normen voldoen:

 • NBN EN 1443: Rookkanalen – Algemene eisen.
 • NBN EN 1856-1: Rookkanalen - Voorschriften voor de metalen rookkanalen - Systeembestanddelen van rookkanalen.
 • NBN EN 1856-2: Rookkanalen - Voorschriften voor de metalen rookkanalen – Schoorsteenvoeringen en metalen aansluitelementen.
 • NBN EN 13384-1: Rookkanalen – thermo-aeraulische berekeningsmethode – Deel 1 : rookkanalen voor één enkel toestel.
 • NBN EN 12391-1: Rookkanalen – Plaatsingsnorm voor metalen rookkanalen – Deel 1 : rookkanalen voor open ketels.

Deze nieuwe Europese normen gaan niet meer uit van de maximale temperatuur op het kanaal oppervlak. De fabrikant vermeldt de veilig afstand tot brandbare materialen op de pijpen en in het installatie voorschrift staat de noodzaak van wel of geen brandwerende omkokering.

Buitenshuis kunt u enkel goedgekeurde dubbelwandig geisoleerde rookkanalen gebruiken.